Algemene Voorwaarden Dactylus/Derwaarts

Dactylus is een handelsnaam van Derwaarts. Derwaarts (hierna: Dactylus) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84050632 en is gevestigd aan Tiendweg 27 (6823 GM) in ARNHEM.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte of Dienst aan Student tot het verrichten van Diensten door Dactylus. Dactylus bepaalt het Aanbod, de inhoud van het Aanbod, de docenten en de locatie van het aanbod en/of de Dienst. Dactylus kan eventueel noodzakelijke wijzigingen aanbrengen, zoals onder meer maar niet beperkt tot het overgaan op online lessen naar aanleiding van maatregelen van de overheid. Dactylus kan besluiten dat een activiteit niet doorgaat.
 3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 5. Student: de Consument of Bedrijf die de opleiding, training, masterclass, cursus of andere activiteit van Dactylus bijwoont op eigen initiatief of is aangemeld door Bedrijf.
 6. Dienst: de dienst die Dactylus levert, is het verzorgen van opleidingen/studie/training/cursus/masterclasses privéles, workshop of andere scholingsactiviteit met betrekking tot schrijven en schrijfdocenten in de breedste zin van het woord.
 7. Onderwijsmateriaal: de met de Dienst gerelateerde materialen zoals cursus-, les- of instructiemateriaal in welke vorm dan ook, verstrekt voorafgaand, tijdens of na afloop van de betreffende Dienst.
 8. Startdatum: Het moment dat de Dienst aanvangt.
 9. Platform: Het online platform (onder andere de website en sociale media, maar ook Google Classroom) dat Dactylus gebruikt voor publiciteit en werving en/of voor het verzorgen van diensten voor Studenten.
 10. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Student en Dactylus, alsmede voorstellen van Dactylus voor Diensten die door Dactylus aan Student worden verstrekt en die door Student worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Dactylus.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Dactylus, elke Overeenkomst tussen Dactylus en Student en op elke Dienst die door Dactylus wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, kan Student deze algemene voorwaarden inzien. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden staat op de website van Dactylus. Als het bekijken op de website van de algemene voorwaarden redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Dactylus aan Student aangeven hoe Student de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Dactylus is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Student.
 5. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan wel branche-voorwaarden wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 6. Als een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, moeten beoordeeld en uitgelegd worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Als in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit ook te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, als en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Een Aanbod kan door Dactylus gedaan worden via het Platform.
 2. Alle door Dactylus gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Als het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 3. Dactylus is slechts aan een Aanbod gebonden als deze door Student schriftelijk wordt bevestigd binnen 30 dagen na het versturen van het Aanbod. Niettemin heeft Dactylus het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Student om een voor Dactylus gegronde reden te weigeren.
 4. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Student in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Het Aanbod vermeldt in ieder geval:
  – De wijze van uitvoering van de Overeenkomst;
  – De Startdatum van de Dienst;
  – De voorwaarden waaronder de Dienst eventueel niet doorgaat;
  – De eventuele toelatingseisen voor de Dienst;
  – De prijs van de Dienst;
  – De wijze van betaling van de Dienst;
  – De duur van de Dienst.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 6. De Startdatum in het Aanbod van Dactylus is in beginsel indicatief en geeft Student bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Student een Aanbod van Dactylus heeft aanvaard door de betreffende Dienst te betalen via het Platform of eerste betaling op de factuur.
  Voorafgaand aan de Overeenkomst over het volgen van de Basisopleiding Docent Creatief Schrijven vindt er een intakegesprek plaats met de toekomstig Student.
 2. Als Student het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Dactylus, zal Dactylus de Overeenkomst met Student schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 3. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Dactylus daaraan niet gebonden.
 4. Dactylus is niet gehouden aan een Aanbod als Student redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Student geen rechten ontlenen.
 5. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Student zijnde een Bedrijf. Student zijnde een Consument heeft het recht om de Overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht). De Consument maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post, fax of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat de Overeenkomst ontbonden moet worden.
 6. Dactylus heeft het recht om de Overeenkomst te herroepen tot 5 werkdagen voor aanvang van de betreffende Dienst als het door Dactylus te bepalen minimumaantal Studenten niet is behaald. Dactylus zal in een dergelijk geval de Dienst verplaatsen naar een nieuwe datum en Student hier terstond van op de hoogte stellen. Als de Dienst niet verplaatst kan worden, worden al betaalde gelden gerestitueerd.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de Dienst, tenzij anders overeengekomen.
 2. Zowel Student als Dactylus kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst als de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden ook verstaan de medewerkingsverplichtingen van Student.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Student onverlet voor zover Dactylus ten tijde van de ontbinding al werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Student dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Zowel Student als Dactylus kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Als een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Dactylus nimmer gehouden tot restitutie van al ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Annulering

 1. Als Student zijnde een Consument geen gebruik heeft gemaakt van haar herroepingsrecht en de Startdatum verder ligt dan de 14 dagen van het wettelijke herroepingsrecht dan heeft de Student zijnde een Consument recht op een teruggave van 50% over de betaalde Diensten. Als Student zijnde een Bedrijf annuleert tot aan Startdatum dan heeft Bedrijf recht op een teruggave van 50% over de betaalde Diensten.
 2. Als Student de Diensten annuleert op en na de Startdatum heeft Student geen recht op teruggave.
 3. Vorenstaande laat onverlet het recht van Dactylus om de daadwerkelijke schade te verhalen op Student, als deze hoger uitvalt dan de genoemde forfaitaire bedragen.
 4. De toepasselijkheid van art. 7:408 lid 1 Burgerlijk Wetboek is expliciet uitgesloten
 5. Student is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Dactylus voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 6. Dactylus kan een Dienst annuleren als er bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het geval dat er minder dan het aangegeven vereiste deelnemers zich aanmelden. In dat geval krijgt de deelnemer de vooruitbetaalde deelnamekosten terug.

Artikel 7 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. Dactylus zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Dactylus staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Dactylus staat ervoor in dat alle informatie benodigd voor de deelname aan de betreffende Dienst tijdig, dan wel uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de Dienst aan Student wordt verstrekt, tenzij Student nog niet aan zijn of haar betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. De Overeenkomst op basis waarvan Dactylus de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening.
 4. De door Student verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Dactylus aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Dactylus heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen als de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 5. Bij de uitvoering van de Diensten is Dactylus niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Student op te volgen als daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Als de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Dactylus, is Student gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 6. Dactylus is gerechtigd om voor de uitvoering van de Dienst naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Student verstrekte informatie. Als de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor de uitvoering van de Diensten. Nimmer is Dactylus in voorgaand geval aansprakelijk voor het bijstellen van de planning of inhoud van de Dienst.
 8. Als de Startdatum van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Student niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Student komen, sprake is van vertraging heeft Dactylus recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Student.

Artikel 8 – Onderwijsmateriaal

 1. Dactylus stelt het Onderwijsmateriaal benodigd voor de deelname aan de opleiding tijdig aan Student ter beschikking, tenzij Student nog niet aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.
 2. Alle door Dactylus gehanteerde levertermijnen worden naar beste kunnen vastgesteld op basis van de gegevens waarvan Student Dactylus heeft voorzien ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst. Dactylus is niet aansprakelijk voor eventuele overschrijdingen van de levertijden.

Artikel 9   – Vervallen

Artikel 10 – Verplichtingen Student

 1. Student is verplicht alle door Dactylus verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie tijdig en/of voor aanvang van de Dienst en in de gewenste vorm te verstrekken voor een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Dactylus niet in staat is een volledige uitvoering van de Overeenkomst te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Student.
 2. Dactylus is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Student te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Dactylus verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Dactylus voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Dactylus kan, als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Dactylus gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Student.
 4. Student is verplicht alle bijeenkomsten (online/offline) bij te wonen om de Dienst te voltooien. Als Student om wat voor reden dan ook niet aanwezig kan zijn, dient Student dit voor aanvang van de betreffende dag onder opgave van gegronde redenen kenbaar te maken.

Artikel 11 – Inhoud van de Dienst

 1. Als tijdens de uitvoering van Dienst enige adviezen of aanbevelingen worden gegeven, is de inhoud hiervan niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Dactylus de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Student beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. Het resultaat van de Dienst is te allen tijde afhankelijk van de inzet van de Student. Studenten worden geacht actief deel te nemen aan de Dienst. Als huiswerk is opgegeven of anderszins enige voorbereiding is vereist, dienen Studenten dit voor Startdatum te hebben voltooid.
 3. Als Student verplicht is zelf zorg te dragen voor bepaalde zaken in het kader van de Dienst (boeken, laptop, bedrijfskleding etc.), zal Dactylus Student hier tijdig van op de hoogte stellen.
 4. Student zal Dactylus schriftelijk voorafgaand aan de Startdatum van de Dienst alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Student aandacht wenst.
 5. Ingeval van ziekte of een verlate aanwezigheid van de Student dient de (verlate) afwezigheid zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt te worden aan Dactylus. Als dit niet of niet tijdig gedaan wordt, kan Dactylus extra kosten in rekening brengen of verder gevolgen hebben voor de rechten waar Student op grond van de Overeenkomst aanspraak op maakt. Ziekte of afwezigheid laat de betalingsverplichting van Student onverlet. In geen geval heeft Student recht op restitutie van al betaalde gelden of enige vorm van schadevergoeding, als zij tussentijds een lesdag c.q. bijeenkomst mist.
 6. Als Student meer dan 15 minuten later verschijnt dan de overeengekomen Startdatum van een Dienst, is Dactylus gerechtigd Student de toegang te ontzeggen, als deelname naar opvatting van Dactylus de overige Studenten dermate zal verstoren. De gevolgen van het niet kunnen deelnemen, komen in dergelijk geval voor rekening en risico van de Student, tenzij anders overeengekomen.
 7. Dactylus heeft het recht om Student, die vanwege storend gedrag of andere hinderlijke activiteiten het verloop van de Dienst voor zichzelf of andere Studenten belemmert, de toegang te ontzeggen dan wel van verdere deelname uit te sluiten. De gevolgen van een ontzegging of uitsluiting, komen te allen tijde voor rekening en risico van Student.

Artikel 12 – Examen

 1. Bij het afleggen van een examen is Student altijd gehouden minimaal 15 minuten van tevoren aanwezig te zijn op de overeengekomen locatie of online. Als Student niet op tijd verschijnt voor een examen, kan het voorkomen dat Student de deelname wordt ontzegd. Alle gevolgen hiervan komen voor rekening en risico van Student.
 2. Dactylus wijst Student erop dat de uitvoering en beoordeling van examens geschiedt door de daartoe bevoegde instantie of door Dactylus. Klachten over de uitvoering of inhoud van een examen of keuring van een daartoe bevoegde instantie moeten worden ingediend bij de betrokken instantie.
 3. De door Dactylus in het kader van de Opdracht gehanteerde prijzen zijn te allen tijde exclusief de kosten verbonden aan het afleggen van een examen en/of keuring, tenzij ander overeen is gekomen.

Artikel 13 – Toegang

 1. Alle weergegeven informatie en getallen op het Platform zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
 2. Student draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dactylus aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Student redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van het Platform tijdig worden verstrekt aan Dactylus.
 3. Dactylus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Dactylus is uitgegaan van door de Student verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Dactylus bekend was.

Artikel 14 – Gebruik van het Platform

 1. Dactylus spant zich in het Platform ter beschikking te stellen aan Student. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Student heeft toegang tot het Platform nadat Dactylus voor Student een account of Student deze zelf heeft aangemaakt.
 2. Student is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op haar account en/of het Platform plaatst dan wel laat plaatsen. Als Student vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Student Dactylus onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Student dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.
 3. Dactylus kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van het Platform, zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.

Artikel 15 – Notice en takedown

Als en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Dactylus of derden en/of onrechtmatig handelen door Student, is Dactylus gerechtigd om dat deel van het Platform per direct af te sluiten of Student uit te sluiten van het gebruik. Dactylus zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is Dactylus aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het Dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

Artikel 16 – Storingen en reparatie

Als en voor zover Student last heeft van een storing of als het Platform niet werkt, kan Student gebruik maken van hulp op afstand. Student kan hiervoor contact opnemen via de contactgegevens via de website van Dactylus of via info@dactylus.info.

Artikel 17 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

Als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Student nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Student te komen, is Student verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Dactylus is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Student verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

Artikel 18 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen voor Diensten van Studenten van 21 jaar en ouder zijn in beginsel inclusief 21% omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen, aangegeven of wettelijk verplicht.
 2. De vergoeding voor de Dienst is inclusief kosten voor Onderwijsmateriaal, maar exclusief eventuele kosten in verband met aanvullende workshops, bijeenkomsten en aan Student verstrekte zaken die niet van tevoren zijn overeengekomen, alsmede de kosten van examens.
 3. Alle door Dactylus verstrekte zaken met betrekking tot Onderwijsmateriaal blijven eigendom van Dactylus totdat Student alle navolgende verplichtingen uit alle met Dactylus gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 4. Dactylus voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Betaling geschiedt voorafgaand aan de Startdatum van de Dienst, althans alvorens de Startdatum van de betreffende Dienst, tenzij anders overeengekomen.
 5. Dactylus behoudt het recht een Student de toegang tot een Dienst te ontzeggen als Student niet aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 6. Student is verplicht de kosten van derden zoals examenbureaus, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 7. Dactylus is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk als en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Student wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Student uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 19 – Incassobeleid

 1. Wanneer Student niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Student van rechtswege in verzuim. Student zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst, om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten als Student binnen die gestelde termijn niet aan diens verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Student in verzuim is, zal Dactylus zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Als Dactylus meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Student.

Artikel 20 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging        

 1. Bij de uitvoering van de Dienstverlening worden persoonsgegevens van Studenten verzameld. Dactylus gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van de betreffende Studenten en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Als daartoe gevraagd zal Dactylus de betrokkene hierover informeren.
 2. Student is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Dactylus verwerkt worden. Student staat er ook voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Student Dactylus tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Als Dactylus op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 21 – Opschorting en ontbinding

 1. Dactylus heeft het recht om Student de toegang tot het onderwijs te ontzeggen dan wel het Onderwijsmateriaal onder zich te houden als Student nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht als een voor Dactylus gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Dactylus is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Student in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Student schriftelijk worden bevestigd.
 3. Dactylus is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Student voor al uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Student verplicht om Dactylus te vergoeden voor elk financieel verlies dat Dactylus lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Student.

Artikel 22 – Overmacht

 1. Dactylus is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Dactylus wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Dactylus, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Student of diens derden aan Dactylus zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de Dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Dactylus of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Dactylus buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Student worden betaald. Dactylus is niet verplicht om Student te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 23 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Als enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Dactylus alleen geacht te bestaan als Dactylus dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Als het verrichten van Diensten door Dactylus leidt tot aansprakelijkheid van Dactylus, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Student geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Dactylus. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 3. Voor personen- of letselschade is de aansprakelijkheid van Dactylus verder beperkt tot maximaal het door de verzekering uit te keren bedrag per gebeurtenis, per jaar vermeerderd met het bedrag van het ten laste van Dactylus komende eigen risico. Een en ander behoudens opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Dactylus.
 4. Dactylus sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Dactylus is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Student vrijwaart Dactylus voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een Dienst die door Student aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Dactylus geleverde Diensten, tenzij Student kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de Dienst van Dactylus.
 6. Enige door Dactylus opgeleverde adviezen, op basis van door Student onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Dactylus.
 7. Het succesvol afronden van de opleiding door Student wordt niet gegarandeerd. Student is altijd zelf verantwoordelijk voor het met succes afronden van de opleiding. Op Dactylus rust een inspanningsverbintenis om Student naar beste kunnen te begeleiden binnen het kader van de Overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid voor schade die Student lijdt als gevolg van het niet met succes afronden van de Dienst is uitgesloten, gevolgschade daar nadrukkelijk onder begrepen. Een en ander behoudens de situatie waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dactylus. Echter ook in dat geval is de aansprakelijkheid beperkt zoals omschreven in lid 2 van dit artikel.
 8. Dactylus staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Dactylus verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 9. Alle aanspraken van Student wegens tekortschieten aan de zijde van Dactylus vervallen als deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Dactylus binnen een jaar nadat Student bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Dactylus.

Artikel 24 – Geheimhouding

Dactylus en Student verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst en moet ook worden aangenomen als men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing als de betreffende informatie al openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Student aan Dactylus bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Dactylus is verkregen.

Artikel 25 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Dactylus waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle presentaties, ontwerpen, Onderwijsmateriaal, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Dactylus en worden niet overgedragen aan Student tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Het is Student verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Dactylus rusten, te gebruiken buiten de reikwijdte van de Overeenkomst en/of deze te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Dactylus. Als Student wijzigingen wenst aan te brengen in door Dactylus opgeleverde zaken, dient Dactylus expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Student verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Dactylus rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 4. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen als er zich een inbreuk op de IE-rechten voor doet.

Artikel 26 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Student is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Dactylus verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Dactylus zijn verstrekt voor de uitvoering van de Dienst.
 2. Student vrijwaart Dactylus van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, alsmede de tijdige aanwezigheid van Student.
 3. Student vrijwaart Dactylus voor alle aanspraken van Student en door haar ingeschakelde of onder haar werkzame derden, alsmede van klanten van Student, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Student vrijwaart Dactylus voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht voor Student, waaronder ook verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op Onderwijsmateriaal.
 5. Als Student elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Dactylus verstrekt, garandeert Student dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 6. Student vrijwaart Dactylus van alle aanspraken die voortvloeien uit het niet succesvol afronden van opleidingen, cursussen of ander onderwijs in het kader van de Overeenkomst door een Student.

Artikel 27 – Klachten

 1. Als Student niet tevreden is over de service van Dactylus of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Opdracht, is Student verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid, te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@dactylus.info met als onderwerp ‘Klacht’.
 2. De klacht moet door Student voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Dactylus de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Dactylus zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. De klacht wordt door Dactylus vertrouwelijk behandeld.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 5. Als partijen niet tot een gezamenlijke oplossing komen, wordt een onafhankelijke derde partij ingeschakeld. Deze derde partij is Querido Academie, Weteringschans 259, 1017 XJ Amsterdam. De uitspraak van deze derde partij wordt door Dactylus als bindend beschouwd.
 6. Er kan pas een beroep op externe juridische beroepsmogelijkheden worden gedaan als de interne klachtenprocedure bij Dactylus en die van de onafhankelijke derde partij is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid.

Artikel 28 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Dactylus en Student is Nederlands recht van toepassing.
 2. Dactylus heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Student hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Dactylus en Student, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie Arnhem tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Arnhem, 12 augustus 2023

 

Privacybeleid

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing in de Europese Unie. Dactylus heeft een privacyverklaring opgesteld, waarin staat welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom en wat we ermee doen. De verklaring geeft informatie over het zorgvuldig omgaan met en de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens.

Arnhem, (gewijzigd op 12 augustus 2023)

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Dactylus |academie voor schrijfdocenten.
Directeur-eigenaar Peter van der Graaf
Bankrekening Triodos Bank NL21 TRIO 0197 8511 42
KvK 84 05 06 32 | Btw-id NL0039 07767 B42