Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten en uitvoering van opleidingen, cursussen, masterclasses (activiteiten) van Dactylus | academie voor schrijfdocenten (Dactylus) voor studenten en cursisten (deelnemers).


Aanbod, mogelijke wijzigingen

Aanmelding en inschrijving
Overeenkomst basisopleiding
Annuleren en opzeggen
Betaling, betalingstermijn en betalingsachterstand
Prijzen
Intellectueel eigendom
Privacybeleid

Klachtenregeling

 

Aanbod, mogelijke wijzigingen

Dactylus bepaalt het aanbod van activiteiten, de keuze van docenten en locaties. Dactylus kan eventueel noodzakelijke wijzigingen aanbrengen, zoals overgaan op online lessen naar aanleiding van maatregelen van de overheid. Dactylus kan besluiten dat een activiteit niet doorgaat. Bijvoorbeeld doordat Dactylus door overmacht niet aan de verplichtingen kan voldoen, waardoor de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden nakomen. In dat geval zal Dactylus de deelnemers op de hoogte stellen en de vooruit betaalde deelnamekosten terugbetalen.

Aanmelding en inschrijving

Deelnemers melden zich voor alle activiteiten van Dactylus aan via de website.

Basisopleiding

 • Na aanmelding krijgt de kandidaat voor de Basisopleiding bericht over de toelatingsprocedure. Informatie over de toelatingsprocedure is ook te vinden op https://dactylus.info/aanbod/opleiding/toelating
 • Vanaf het moment dat zijn deelname aan de opleiding definitief is bevestigd, is de student ingeschreven en daarmee betalingsplichtig.

Cursussen en Masterclasses

Na aanmelding voor Cursussen of Masterclasses betaalt de deelnemer direct via de website. Mocht een activiteit niet doorgaan, dan krijgt de deelnemer daarvan bericht en ontvangt hij vooruitbetaalde deelnamekosten terug.

Overeenkomst Basisopleiding

 • Nadat de inschrijving voor de basisopleiding Docent Creatief Schrijven een feit is, tekent de student een overeenkomst waarmee hij zich akkoord verklaart met de Algemene Voorwaarden.
 • De student kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van het door hem verschuldigde lesgeld of het vervallen van de betalingsplicht voor de gehele opleiding. Eventuele openstaande termijnen brengt Dactylus alsnog in rekening.

Annuleren en opzeggen

Annuleren voordat een activiteit is begonnen

Basisopleiding Docent Creatief Schrijven

 • Annulering voor de Basisopleiding is geaccepteerd wanneer deze per e-mail is bevestigd door Dactylus.
 • Bij annulering van de Basisopleiding tot 2 maanden voor aanvang betaalt Dactylus de deelnamekosten terug onder inhouding van 10% van de volledige prijs (incl. btw) administratiekosten, of factureert de administratiekosten alsnog.
 • Bij annulering van de basisopleiding tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang is de deelnemer een bedrag van 50% van de totale deelnamekosten (incl. btw) verschuldigd. Nog niet betaalde bedragen worden dan alsnog gefactureerd; teveel betaalde bedragen worden teruggestort.
 • Bij annulering van de Basisopleiding vanaf 1 maand voor aanvang, is de deelnemer 100% van de totale deelnamekosten (incl. btw) verschuldigd. Nog niet betaalde bedragen worden dan alsnog gefactureerd.

Cursussen en Masterclasses

 • Een Cursus annuleren kan tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus.
 • Een Masterclass annuleren kan tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de masterclass.
 • Dactylus betaalt de deelnamekosten bij annulering op hierboven genoemde termijnen terug onder inhouding van 10% van de volledige prijs (incl. btw) als administratiekosten.
 • Als een deelnemer een activiteit korter van te voren annuleert dan op de hierboven genoemde termijnen, dan is terugbetaling niet meer mogelijk; wel mag de deelnemer zijn plaats doorgeven aan een andere geïnteresseerde.

Opzeggen nadat een activiteit is begonnen

Na aanvang van een activiteit is de deelnemer betalingsplichtig voor het volledige bedrag inclusief resterende betalingstermijnen.

Betaling, betalingstermijn en betalingsachterstand

Betaling van de activiteiten loopt als volgt:

 • De Basisopleiding Docent Creatief Schrijven mag in één keer of in drie termijnen worden betaald. De student betaalt pas na definitieve inschrijving voor de opleiding en na ontvangst van de factuur. De student kan Dactylus verzoeken de factuur naar een derde te sturen die de opleiding financiert; de student blijft ook in dat geval verantwoordelijk voor het voldoen van de betaling.
 • De betalingstermijn voor de Basisopleiding Docent Creatief Schrijven is 30 dagen na ontvangst van de factuur. Dit geldt zowel voor de facturen voor betaling in één keer, als voor facturen voor één van de drie termijnen.
 • Cursussen en Masterclasses worden in één keer afgerekend. Deelnemers betalen direct met iDeal bij inschrijving via de website. Bij de aanmelding via de button Aanmelden volgen instructies over het betaalproces.
 • Mocht Dactylus een activiteit afgelasten, dan krijgt de deelnemer de vooruitbetaalde deelnamekosten terug.

Op betalingsachterstand reageert Dactylus in drie stappen:

 1. Herinnering: als een betalingstermijn verloopt zonder dat Dactylus de verschuldigde betaling heeftontvangen, ontvangt de deelnemer eerst een herinnering om alsnog te betalen. Dactylus raadt aan eventuele betalingsproblemen vroegtijdig te bespreken.
 1. Aanmaning: als de deelnemer vervolgens niet betaalt, dan brengen wij bij de aanmaning € 25,-aanmaningskosten in rekening.
 1. Incasso: mocht de deelnemer ook na aanmaning niet betalen, dan geeft Dactylus de incasso in handenvan een incassobureau. De incassokosten komen voor rekening van de deelnemer.

Prijzen

Dactylus heft 21% btw op de tarieven voor deelnemers van 21 jaar en ouder. Op de website vermeldt Dactylus bij de activiteiten altijd de geldende prijs inclusief én exclusief btw.

Intellectueel eigendom

Het eigendom en alle rechten van intellectueel eigendom van de activiteiten blijven bij Dactylus en de (gast)docenten.

Privacybeleid

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing in de Europese Unie. Dactylus heeft een privacyverklaring opgesteld, waarin staat welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom en wat we ermee doen. De verklaring geeft informatie over het zorgvuldig omgaan met en de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens.

Klachtenregeling

Klachten kunt u per post of per e-mail aan Dactylus kenbaar maken. Binnen één week na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging informeren wij u bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Wij streven er naar dit binnen 15 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling. U heeft dan de mogelijkheid zich te wenden tot een onafhankelijke derde partij:

Querido Academie
t.a.v. dhr. P.J.Kans
Weteringschans 259
1017 XJ Amsterdam

Deze onafhankelijke derde partij zal worden ingeschakeld om geschillen tussen cursisten/studenten en Dactylus te beslechten. Er kan pas een beroep op de externe juridische beroepsmogelijkheid gedaan worden als de interne klachtenprocedure bij Dactylus en die van de onafhankelijke derde partij is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid. De uitspraak van deze derde onafhankelijke partij wordt door Dactylus als bindend beschouwd. Klachten worden door Dactylus in vertrouwen behandeld. Klachten worden een half jaar na afhandeling vernietigd.

‘s-Gravenhage, (gewijzigd op 22 maart 2022)

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Dactylus |academie voor schrijfdocenten.
Directeur-eigenaar Margriet van Bebber
Bankrekening Triodos Bank NL21 TRIO 0197 8511 42
KvK 27 37 49 44 | Btw-id NL001360979B34